Produktgaranti

Dessa garantiåtaganden från Markfönster AB i Fotskäl gäller våra fönster:
MFS, MFK, MFD, MFU och MFU 65.

Markfönsters Garanti
Endast under förutsättning att våra anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs lämnar Markfönster AB garanti i enlighet med ABM 92, §17 enligt följande: Säljaren ansvarar för fel i produkten som uppstår inom två år från produktens leverans om inte annat överenskommits. Har varan levererats till ett projekt för vilket slutbesiktning skall ske, räknas angiven tid från den dag projektet blivit godkänt. Markfönster är inte ansvariga enligt första stycket om man kan konstatera att felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller om lagringen har varit bristfällig, hantering eller montering av varan eller på något annat förhållande som kan hänföras till köparen -. För fönster i byggnadsobjekt som inte slutbesiktigats räknas denna garantitid från fakturans datum. För fönster i projekt som slutbesiktigats gäller datum för slutbesiktning.

Markfönsters Garanti omfattar
Under förutsättning att Markfönster ABs anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs* (se nedan), lämnar företaget tio (10) års garanti i Sverige på impregnerade och i fabrik ytbehandlade och glasade fönster och fönsterdörrar med isolerglas. Garantin har följande omfattning:

  • Mot rötskador i fönstrets virkesdelar
  • Mot kondens mellan glasen i isolerrutor
  • På fönstrets - inklusive beslagens - funktion. I enlighet med krav i gällande Nybyggnadsregler BFS.

Markfönsters Garantiförutsättningar
För annan kulör än vit, frånsäger sig Markfönster AB allt ansvar för kulörens ljusbeständighet och för skador som kan uppstå genom ökad värmeabsorption. För att garantin skall gälla krävs:

  • Att fönstret levererats, lagrats, monterats och underhållits enligt Markfönster ABs lämnade anvisningar och TMF:s skrift ”Fönster och ytterdörrar, projektering, montering, skötsel och underhåll”
  • Att fönstret ej använts på onormalt sätt eller utsatts för yttre åverkan och därvid blivit skadat eller att det reparerats eller ändrats av någon annan än behörig och godkänd personal från Markfönster AB
  • Att faktura och betalningsdatum kan uppvisas när garantin åberopas

Markfönsters Garantiåtagande
Den här garantin innebär att Markfönster AB avhjälper fel på fönstret som omfattas av ovanstående garanti. Felet kan avhjälpas antingen genom reparation av befintligt fönster, utbyte av felaktig komponent i fönstret eller utbyte av hela fönstret. Vår garanti omfattar ej kostnader för eventuella lyftanordningar eller byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation eller utbyte av fönster.

* Det är av största vikt att Markfönster ABs anvisningar för hantering, skötsel och montering följs noga för att garantierna skall gälla. OBS! När det gäller Markfönster ABs garanti är det inte tillåtet att använda fogskum eller liknande produkter vid montering. Skulle så vara fallet gäller inga garantier för någon av Markfönster ABs produkter.
** Rötskyddsgaranti gäller ej obehandlade produkter.

Tel: 0320-630 66, E-post: mfab@markfonster.se